Ogólne Warunki Sprzedaży

Unisystem » Ogólne Warunki Sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest:
  Unisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
  Adres: Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk
  Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000553097, NIP: 5842741076,
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego oraz ofert cenowych i ofert składanych przez Sprzedającego.
 3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną Umowy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.
 4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 5. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę innym przedsiębiorcom, z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy Strony uzgodniły swoje prawa i obowiązki w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia OWS mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 6. Kupujący składając Zamówienie lub przystępując do wykonania Umowy potwierdza jednocześnie znajomość i akceptację niniejszych OWS. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedającym w stałych stosunkach gospodarczych przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień (umów sprzedaży).
 7. Strony oświadczają, iż OWS regulują wszelkie kwestie związane z realizacją Zamówień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zaś wszelkie inne uregulowania, w szczególności ogólne warunki sprzedaży / zamówień Kupującego nie będą miały zastosowania.
 8. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
 9. Kupujący składając Zamówienie lub przystępując do wykonania Umowy oświadcza, że zawiera Umowę w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a zamówiony Towar pozostaje w związku z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

§2 Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – Unisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Adres: Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk, Polska, nr KRS: 0000553097, NIP: 5842741076.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Strony – Sprzedający i Kupujący.
 4. Termin płatności – data przedstawiająca dzień, miesiąc i rok, będąca oznaczeniem dnia, do którego Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę na rzecz Sprzedającego.
 5. Towar – produkty, usługi i inne dobra konsumpcyjne i produkcyjne, które mają być przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. Oferta – oferta handlowa określająca zasady sprzedaży na jakich Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary Kupującemu. Jakiekolwiek katalogi, foldery reklamowe, cenniki, ogłoszenia i publikacje Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Zamówienie – oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem. Zamówienie wymaga Potwierdzenia przez Sprzedającego, aby stało się wiążące dla Stron.
 8. Potwierdzenie – pisemne lub wysłane drogą e-mailową oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 9. Zamówienie Buforowe – Zamówienie z odroczonym terminem odbioru Towaru, ustalonym przez Sprzedającego z Kupującym lub wynikającym z postanowień OWS.
 10. Wywołanie – wezwanie Sprzedającego przez Kupującego do dostarczenia Towaru objętego Zamówieniem Buforowym we wcześniejszym terminie, niż wynika to ustalonego harmonogramu dostaw lub Maksymalnego terminu odbioru Towaru.
 11. Maksymalny termin odbioru Towaru – termin odbioru Towaru wynikający z OWS lub ustalony przez Sprzedającego z Kupującym przed upływem którego Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar.
 12. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie pozostające poza kontrolą Sprzedającego, dotyczące w szczególności Sprzedającego, jego podwykonawców lub dostawców uniemożliwiające należytą realizację Umowy. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją w szczególności, lecz nie wyłącznie, mające negatywny wpływ na możliwość realizacji przez Sprzedającego jego obowiązków wynikających z Umowy: wojnę, działalność terrorystyczną, pożar, powódź, wybuch, zamieszki lub strajki, akt prawa powszechnie obowiązującego lub indywidualne akty prawne skierowane do Sprzedającego, działania faktyczne lub prawne organów administracji publicznej lub samorządowej, wstrzymanie, opóźnienie lub cofnięcie zezwolenia dotyczącego możliwości eksportu lub importu lub innej licencji koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.
 13. Administrator danych osobowych (dalej Administrator) – zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO jest to podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest:
  Unisystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
  Adres: Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk.

§3 Umowa

 1. Kupujący może składać Zamówienia pisemnie w tym drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mailem lub listownie).
 3. Zamówienie wiąże Kupującego od momentu jego otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedającego Zamówienie wiąże jedynie w przypadku jego Potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Sprzedającego w zakresie objętym Potwierdzeniem.
 4. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia (na potrzeby OWS określana jako „Umowa”).
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem złożonym przez Kupującego a Ofertą Sprzedającego, wiążące jest Potwierdzenie Zamówienia.
 6. Zamówienie Kupującego powinno zawierać co najmniej następujące dane:
  • firmę i siedzibę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  • numer NIP,
  • określenie Towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z Oferty,
  • ilość zamówionego Towaru,
  • termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru,
  • osobę kontaktową do realizacji Zamówienia po stronie Kupującego.
 7. Brak odpowiedzi od Sprzedającego na przesłane Zamówienie lub modyfikację Zamówienia nie oznacza milczącej akceptacji Zamówienia. W tej sytuacji Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedającego związane z przesłanym Zamówieniem.
 8. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przyczyn:
  • wprowadzenia przez Sprzedającego nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi Umową lub ich modyfikacji;
  • wprowadzenia przez Sprzedającego nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji Sprzedającego z oferowania produktów lub usług;
  • zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Sprzedającego czynności objętych Umową;
  • wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany dotychczas obowiązujących przepisów regulujących relacje Stron związane z realizacją z Umowy, regulujących elementy wpływające na cenę Towaru lub wartość innych składników elementów Umowy;
  • zmiany warunków prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej lub zmiany uwarunkowań rynkowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
 9. Dane techniczne udostępnione przez Kupującego, w tym rysunki techniczne, mogą stanowić podstawę do realizacji Umowy, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Sprzedającego.
 10. Odpowiedzialność za prawidłowość dostarczonych danych technicznych spoczywa na Kupującym. Sprzedający nie ma obowiązku ich weryfikacji pod kątem technicznym i nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Kupującego.

§4 Cena

 1. Cena za Towar będący przedmiotem Umowy będzie każdorazowo określana w Ofercie lub Umowie.
 2. Jeżeli nie ustalono inaczej ceny wyrażone w walucie obcej ulegają przeliczeniu na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
 3. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. Koszty dostawy powiększają kwotę należną tytułem ceny sprzedaży i ujęte są jako odrębna pozycja na fakturze VAT.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów Oferty lub postanowień Umowy.
 6. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie i nie stanowią podstawy do roszczeń dla innych Kupujących.
 7. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w Ofercie lub Umowie.
 8. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 9. Zapłata gotówką jest uznana za dokonaną z chwilą przekazania środków uprawnionemu przedstawicielowi Sprzedającego lub przewoźnika w przypadku dostawy realizowanej za pobraniem.

§5 Warunki realizacji dostaw

 1. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres siedziby Kupującego wskazany w Zamówieniu.
 2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Kupujący zgadza się na wysyłkę faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego wskazany w Zamówieniu lub dołączenie w formie papierowej do Towaru w chwili jego wydania.
 3. W przypadku braku odmiennych ustaleń Sprzedający decyduje o wyborze przewoźnika.
 4. Prawo własności do Towaru zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny za Towar. Zastrzeżenie to nie uprawnia Kupującego do zwrotu Towaru dostarczonego ani nie ogranicza roszczenia Sprzedającego do zapłaty ceny przez Kupującego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedstawienia w Potwierdzeniu innej ilości i/lub daty realizacji Zamówienia niż określone w Zamówieniu. Dopuszcza się dostawy częściowe.
 6. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, ryzyko uszkodzenia i utraty Towaru jest przenoszone na Kupującego w momencie udostępnienia towaru do jego dyspozycji zgodnie z warunkami INCOTERMS 2020 EXW siedziba Sprzedającego. W innym wypadku ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili przekazania Towaru pierwszemu przewoźnikowi.
 7. Termin dostawy Towarów podany na Potwierdzeniu jest datą wysyłki Towaru z siedziby Sprzedającego lub udostępnienia Towarów do odbioru przez Kupującego w zależności od ustalonych pomiędzy Stronami warunków dostawy.
 8. Terminy realizacji Zamówienia określane przez Sprzedającego w Ofercie, odpowiedzi na zapytanie Kupującego lub Potwierdzeniu są terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego i mogą ulec zmianie, o czym Sprzedający każdorazowo poinformuje Kupującego.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim nieterminowa dostawa Towaru do Kupującego spowodowana jest opóźnieniem realizacji Zamówienia przez dostawcę.
 10. Termin dostawy może ulec zmianie na skutek:
  • wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności:
   • opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny,nieudzielania Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
   • działania Siły Wyższej.
    W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
 11. W przypadku braku odmiennych ustaleń dostawa Towaru do Kupującego nastąpi niezwłocznie po:
  • Potwierdzenia Zamówienia w odniesieniu do Towaru dostępnego w magazynie Sprzedającego;
  • wyprodukowaniu lub otrzymaniu dostawy Towaru przez Sprzedającego od dostawcy w odniesieniu do Towaru niedostępnego w magazynie Sprzedającego w chwili Potwierdzenia Zamówienia.
 12. Dostawa Zamówień Buforowych następuje w terminach wskazanych w harmonogramie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż po upływie Maksymalnego terminu odbioru Towaru.
 13. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej za Maksymalny termin odbioru Towaru przyjmuje się dzień przypadający po upływie 6 miesięcy od:
  • Potwierdzenia Zamówienia w odniesieniu do Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego w dniu Potwierdzenia Zamówienia;
  • wyprodukowania lub otrzymania dostawy Towaru przez Sprzedającego od dostawcy w odniesieniu do Towarów niedostępnych w magazynie Sprzedającego w dniu Potwierdzenia Zamówienia.
 14. Po upływie Maksymalnego terminu odbioru Towaru, Sprzedający wzywa Kupującego do odbioru Towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wezwania, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu może wysłać towar do siedziby Kupującego lub innego miejsca wynikającego z Zamówienia na koszt i ryzyko Kupującego na warunkach INCOTERMS 2020 EXW (siedziba Sprzedającego).
 15. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia Towaru oraz faktury VAT, jak również do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów przewozowych.
 16. Odmowa lub opóźnienie w odbiorze Towaru pozostają bez wpływu na wystawienie faktury VAT warunki płatności, w szczególności nadejście terminu wymagalności płatności.
 17. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia Towarów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości Zamówienia netto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania. Z zastrzeżeniem, iż przechowywanie następuje na ryzyko Kupującego.
 18. Odbiór Towaru w siedzibie Sprzedającego jest możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu.
 19. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Kupujący powinien:
  • odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem,
  • sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Kupującego oraz przewoźnika lub spedytora,
  • w ciągu 48 godzin od daty otrzymania Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected] przekazując jednocześnie następujące informacje:
   • nazwę/imię i nazwisko oraz adres Kupującego,
   • przedmiot reklamacji,
   • wartość Towaru objętego reklamacją,
   • numer i datę faktury VAT,
   • kopię protokołu niezgodności podpisanego wraz z przewoźnikiem lub spedytorem.
 20. Brak zawiadomienia zgodnie z wymogami postanowienia 19 powyżej jest równoznaczny z przyjęciem Towaru bez zastrzeżeń.
 21. Postanowienie 19 powyżej nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży z opcją odbioru osobistego – w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Towarem w chwili odbioru z magazynu Sprzedającego. Dokonanie odbioru Towaru przez Kupującego z magazynu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że ani opakowanie, ani Towar nie były uszkodzone i nie posiadały wad jawnych.
 22. Uszkodzony lub niezgodny z Umową Towar może być zwrócony na warunkach określonych w niniejszych OWS wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny oraz nie może nosić oznak używania. Zwrot Towaru jest dopuszczalny po uprzednim uzgodnieniu warunków zwrotu z uprawnionym pracownikiem Sprzedającego.
 23. W przypadku dostaw częściowych wynikających z ustalonego harmonogramu lub Wywołań Sprzedającemu przysługuje prawo do zwiększenia ilości Towaru objętego jedną dostawą do pełnych opakowań. Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia Towaru w zwiększonej ilości. Łączna ilość Towaru dostarczonego do Kupującego w dostawach częściowych nie może przekroczyć sumy Towarów objętych wszystkimi otwartymi Zamówieniami Kupującego.
 24. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze VAT upoważnia Sprzedającego do przerwania lub ograniczenia dostaw Towarów lub realizacji Zamówień, lub odmowy przyjmowania nowych Zamówień.
 25. Sprzedający może uzależnić realizację nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub nieterminowo reguluje swoje zobowiązania od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia.
 26. Wstrzymanie albo ograniczenie realizacji lub przyjmowania Zamówień przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru Towaru już zamówionego.
 27. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towary w ustalonym terminie.

§6 Realizacja Zamówień Buforowych

 1. Sprzedający dopuszcza składanie Zamówień Buforowych.
 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia Buforowego jest wskazanie oczekiwanego harmonogramu dostaw oraz Maksymalnego terminu odbioru Towaru objętego Zamówieniem Buforowym.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej Maksymalny termin odbioru Towaru ustala się zgodnie z zasadami określonymi w OWS.
 4. Dostawa Towaru objętego Zamówieniem Buforowym następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony.
 5. Dopuszczalna jest dostawa Towarów w terminie wcześniejszym niż ustalono w harmonogramie na podstawie Wywołania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do uznania wezwania do dostarczenia Towaru we wskazanym terminie za nowe Zamówienie, chyba że z treści tego wezwania do dostarczenia Towaru wynika jednoznacznie, że wezwanie to stanowi Wywołanie z Zamówienia Buforowego.
 7. W przypadku kilku otwartych Zamówień Buforowych Sprzedający będzie zawsze zrealizować Wywołanie z najwcześniej złożonego Zamówienia Buforowego.
 8. Dostawa Towaru na podstawie Wywołania może być realizowana z kilku Zamówień Buforowych.
 9. Sprzedający zastrzega, że realizacja Zamówienia we wcześniejszym terminie na podstawie Wywołania będzie realizowana, tylko gdy stan magazynowy Towaru objętego Wywołaniem jest wystarczający do realizacji dostawy. W przypadku stanu magazynowego Towaru mniejszego niż ilość objęta Wywołaniem Sprzedający może dokonać dostawy częściowej.

§7 Zasady składania zamówień bez wcześniejszego zamówienia próbek przez klienta

 1. W przypadku składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedającego bez wcześniejszego zamówienia próbek przez Klienta, niniejszy punkt określa zasady, które mają zastosowanie do takich zamówień. Regulacje niniejszego punktu znajdują zastosowanie do zamówień od 10 sztuk.
 2. Klient zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem Towaru oraz specyfikacją techniczną dostępną na stronie internetowej Sprzedającego lub w innych materiałach informacyjnych udostępnianych przez Sprzedającego.
 3. Składając zamówienie bez wcześniejszego zamówienia próbek, Klient zobowiązuje się do odbioru całości Zamówienia, jeżeli Towar zostanie dostarczony zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną dostępną w momencie składania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez wcześniejszego zamówienia próbek, jeżeli zamówienie dotyczy Towarów o specyficznych wymaganiach technicznych lub jeżeli istnieje ryzyko, że Towar nie spełni oczekiwań Klienta ze względu na brak możliwości wcześniejszego zapoznania się z nim.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówione Towary zgodnie z warunkami określonymi w OWS, warunkach zamówienia lub w umowie sprzedaży, jeżeli taka została zawarta.
 6. Regulacje niniejszego punktu nie wpływają na uprawnienia Klienta wynikające z udzielonej gwarancji lub niezgodności towaru z umową.

§8 Siła wyższa

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli było to spowodowane Siłą Wyższą.
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, data dostawy będzie odpowiednio przedłużona. W takim wypadku Kupujący nie jest uprawniony do rozwiązania Umowy ani do wnoszenia roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie.

§9 Kary umowne

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w wysokości 20% ceny powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

§10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Towarów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w ramach której Towary mają być / są eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Towary mają być połączone.
 2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej netto wartości Towaru netto będącego przedmiotem Zamówienia. Przy czym ograniczenie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 3. Za możliwość zastosowania i skutki wykorzystania Towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i końcowego produktu Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 5. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Kupujący poniesie w wyniku niezrealizowania Umowy lub zrealizowania jej w sposób nienależyty.

§11 Gwarancja

 1. Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawane Towary liczonej od dnia wystawienia faktury VAT za dany Towar lub część Towaru (wystawienia faktury).
 2. W przypadku opóźnienia odbioru Towaru przez Kupującego okres gwarancji ulega skróceniu o czas opóźnienia. W takim wypadku okres 12 miesięcy gwarancji rozpoczyna bieg w dniu pierwotnego terminu odbioru towaru lub Maksymalnego terminu odbioru Towaru.
 3. Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w przypadku użytkowania i konserwacji Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i w zakresie odpowiadającym specyfikacji technicznej zawartej w karcie katalogowej lub instrukcji obsługi Towaru.
 4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Towaru, nieprawidłowego doboru Towaru do warunków użytkowania, nieprawidłowego montażu lub konserwacji Towaru, napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie w Towar, uszkodzeń mechanicznych Towaru, działania siły wyższej.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Towar w przypadku:
  • stwierdzenia modyfikacji Towaru, w tym w szczególności śladów ingerencji osób nieuprawnionych;
  • usunięcia oznaczeń lub etykiet producenta lub ich uszkodzenia w sposób utrudniający odczytanie ich treści.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Kupującego w związku z wadami Towaru i wszczęciem procedury reklamacyjnej.
 7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Towaru ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Towarem.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie roszczenia w ramach  gwarancji nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady (zgłoszenia).
 9. Zgłoszenie musi zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] , niezwłocznie, lecz nie później niż w 7 dni od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty praw z gwarancji. Zgłoszenie przekazane w innej formie (np. telefonicznie) nie będą rozpatrywane.
 10. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady dającej podstawę do zgłoszenia i przekazanie tej dokumentacji Sprzedającemu.
 11. Jeżeli Towar zostanie odsprzedany osobie trzeciej bądź użyty w sposób uniemożliwiający demontaż bez uszkodzenia Towaru lub zmiany jego właściwości, odpowiedzialność Sprzedawcy za widoczne wady towaru lub jego niezgodność ze złożonym Zamówieniem wygasa.
 12. Zgłoszenie zostanie rozpoznane w możliwie najszybszym terminie. Z zastrzeżeniem, iż proces rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność ewentualnej analizy komponentów bezpośrednio u ich producenta.
 13. Jeżeli zdaniem Sprzedającego dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedający zajmie stanowisko co do wadliwości Towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
 14. Sprzedający dopuszcza następujące formy rozpatrzenia zgłoszenia w ramach udzielonej gwarancji:
  • Naprawa Towaru;
  • wymiana Towaru na nowy;
  • obniżenie ceny lub zwrot zapłaconej ceny.
 15. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenie decyduje Sprzedający.
 16. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia powstałe koszty związane z obsługą tego zgłoszenia (w szczególności transportu) obciążają Kupującego.

§12 Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru zostaje wyłączona.

§ 13 RODO, poufność

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane podane są w § 1 niniejszych OWS. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celach związanych z realizacją Zamówienia, Umowy, wystawienia faktury VAT, prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwalnej. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, firma przedsiębiorcy, NIP, REGON lub inne dane niezbędne do realizacji usługi.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy oraz dłużej do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, a następnie przez czas wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług: firmom kurierskim, płatniczym, księgowym, prawnym, bankom, pocztom w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 6. Sprzedający nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować nie zawarciem Umowy.
 8. Ma Pani/ Pan prawo do: dostępu, informacji o celach, sposobach i podstawach przetwarzania danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia i ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO. Prawa te można zrealizować́ poprzez kontakt mailowy lub listowny na adres Administratora. Wszelkich informacji można uzyskać́ poprzez kontakt z Administratorem.
 9. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia I wykonania Umowy dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 10. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 11. Cel przetwarzania danych wynika bezpośrednio z postanowień niniejszej Umowy.
 12. Przekazane dane mogą być przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 13. Kupujący zobowiązuje się, że do utrzymania w tajemnicy informacji handlowych i technicznych, które uzyska od Sprzedawcy w poufności i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją Umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 4. Obowiązywanie wszelkich dotychczasowych ustaleń między Stronami, zarówno w formie pisemnej jak i słownej, które są sprzeczne lub niezgodne z Umową lub niniejszymi OWS, jest wyłączone.
 5. Sprzedający przyjmuje na siebie wyłącznie zobowiązania wprost wyrażone w niniejszych OWS.
 6. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWS pozostałe postanowienia OWS oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony indywidualnie uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne.
 7. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS uznane są za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy Sprzedawcy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania OWS lub umieszczenia ich na stronie internetowej https://unisystem.com . Do poszczególnych Zamówień będą miały zastosowanie OWS w wersji aktualnej na moment realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem, że do gwarancji określonej w § 11 OWS zastosowanie będzie mieć wersja OWS aktualna na moment zakończenia dostawy Zamówienia do Kupującego.
 8. Kupujący wyraża zgodę na powoływanie się przez Sprzedającego w referencjach, w tym na stronie internetowej Sprzedającego oraz w jego materiałach marketingowych, na fakt oraz zakres współpracy Stron objęty Umową. W tym celu Kupujący zezwala Sprzedającemu na używanie jego nazwy oraz udziela Sprzedającemu nieograniczonej terytorialnie, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie znaku towarowego lub logotypu Kupującego. Kupujący wyraża również zgodę na przekazanie w ramach referencji danych kontaktowych osoby, która odpowiadała za realizację Umowy po Stronie Kupującego, celem umożliwienia weryfikacji referencji przez potencjalnego kontrahenta Sprzedającego.

Wersja z dnia 09.04.2024

Scroll to Top
evertic